Nasze badania

RZD Kępa – Puławy prowadzi doświadczenia dla IUNG-PIB w ramach prac badawczych i rozwojowych w ramach działalności statutowej Instytutu, programów wieloletnich, projektów badawczych oraz innych programów i prac zleconych. Ogółem 335 doświadczeń polowych zajmują około 138 ha.

W ramach tematyki statutowej zakładane doświadczenia dotyczą:

− oceny różnych systemów uprawy roli,

− wpływu intensywności technologii produkcji zbóż na wielkość i jakość plonów ziarna i właściwości gleby,

− hodowli odmian tytoniu o obniżonej zawartości niepożądanych alkaloidów,

− wpływu nawożenia i gatunków roślin w zmianowaniu na ilość i jakość glebowej materii organicznej,

− oceny efektów produkcyjnych stosowania superabsorbenta w uprawie roślin w różnych warunkach siedliskowych,

− wpływu warunków siedliska i agrotechniki na plonowanie, zdrowotność i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej,

− oceny jakości gleb i zrównoważenia mikroorganizmów przy wykorzystaniu różnych metod,

− oceny długotrwałego stosowania różnych systemów gospodarowania na żyzność gleby i efektywność produkcji roślinnej,

− oceny produkcyjności wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w różnych warunkach siedliskowych wraz z doskonaleniem ich agrotechniki,

− wpływu uprawy roślin wieloletnich na cele energetyczne na różnorodność flory segetalnej,

− wpływu zróżnicowanych warunków gospodarowania na efektywność technologii produkcji roślinnej (wszystkie RZD).

W ramach projektów-badawczych realizowanych w RZD należy wymienić doświadczenia obejmujące takie zagadnienia jak:

− opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego (Kępa),

− opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji roślin energetycznych ( Kępa-Osiny),