Ogłoszenie z dnia 11.02.2019 o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE Z DNIA 11 .02. 2019
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ROZRZUTNIKA OBORNIKA

Znak sprawy: 1/2019
Numer ogłoszenia: UZP Nr 512577-N-2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa rozrzutnika obornika fabrycznie nowego dla IUNG-PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa w Puławach

Termin składania ofert: 20.02.2019 do godz.09:00

Ogłoszenie 512577-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ