Ogłoszenie z dnia 04.03.2019 o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie z dnia 04.03.2019 o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE Z DNIA 04 .03. 2019
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: 2/2019
Numer ogłoszenia: UZP 520610-N-2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZU dla IUNG – PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach

Termin składania ofert: 13.03.2019 do godz.08:00

ogłoszenie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikazja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ śor2019